Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ

1. Στο Σύνταγμα της Ελλάδας, τον υπέρτατο νόμο του κράτους, στο άρθρο 26 προβλέπεται ότι «1. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 2. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του Ελληνικού Λαού».
2. Η αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης ή δικαιοκρατική αρχή , πέραν του ως άνω άρθρου 26, κατοχυρώνεται επίσης στα εξής άρθρα του Συντάγματος: 
Αρθρο 1 παρ. 3. « Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Εθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.»Αρθρο 25 του Συντάγματος  "1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Ολα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους.Αρθρο 82 παρ.1. Η Κυβέρνηση καθορίζει και κατευθύνει τη γενική πολιτική της Χώρας σύμφωνα με τους ορισμούς του Συντάγματος και των νόμων.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.1566/1985 προβλέπεται ότι «…ΣΤ’ Σύλλογοι διδασκόντων. 1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου…….. 3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου………….. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων…..»
4. Στην  Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/10565/Δ1/φεκ 1340/16.10.2002., άρθρο 28  παρ. γ, προβλέπεται ότι,  ο διευθυντής του σχολείου "γ) Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές των Στελεχών ∆ιοίκησης, είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους και υλοποιεί τις αποφάσεις του Συλλόγου των
∆ιδασκόντων"
και στο άρθρο 27 ότι
"2. Ειδικότερα ο ∆ιευθυντής της σχολικής μονάδας: α) Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία. β) Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, και ιδιαίτερα τους νεότερους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί παράδειγμα. γ) Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά. " Στο άρθρο 38 της ίδιας απόφασης προβλέπεται ότι ο Σύλλογος διδασκόντων «….2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των Διδασκόντων πρέπει: α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και, τέλος, να το αξιολογεί

5. Σύμφωνα με τον ν.3848/2010, όπως αυτός ισχύει σήμερα Άρθρο 32. «Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.    1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά.   2………3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους….»
6. Συμφ. με την Υ.Α. αριθμ. 30972/Γ1/5.3.2013 (1) Άρθρο 2 «Πεδίο εφαρμογής1. Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (πεδίο εφαρμογής: άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 3848/2010) αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 2. Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».  Άρθρο 4 Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου.
7. Στο Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Εργου, που συστήθηκε με την ίδια ως ανω Υπουργική απόφαση,  προβλέπεται με σαφήνεια, μεταξύ άλλων ότι   ‘‘Ο Ρόλος του Διευθυντή του Σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων: Η υλοποίηση της ΑΕΕ βασίζεται στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και ανατροφοδότησης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Την ευθύνη εφαρμογής της αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, ενώ τη διαδικασία υλοποιούν ομάδες εργασίας από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.»
8. Με την 44375/Γ1/24-3-2012 τρίτη κατά σειρά εγκύκλιό του,  και σε συνέχεια  των δύο προηγούμενων υπ. αριθμ. 32773/Γ1/6-3-2014 και 190089/Γ1/10.12.2013 εγκυκλίων, με την οποία  επίσης προβλέφθηκε ότι:  «…Η διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων»,  το ΥΠΑΙΘ διατάσσει ότι «Σε περίπτωση που ο σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων (π.χ. τους δείκτες που θα επεξεργαστεί κάθε ομάδα), τότε ο Διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002, υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε ομάδας».
9.  Από τον συνδυασμό των ως άνω εν ισχύ νομοθετικών κειμένων, προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι, μοναδικό αρμόδιο όργανο για να συστήσει ομάδες έργου είναι ο Σύλλογος διδασκόντων, ο δε  διευθυντής καλείται να εφαρμόσει το νόμο και να υλοποιήσει τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων και μάλιστα θέτοντας  υψηλούς στόχους ώστε να   «εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία».

Στην πραγματικότητα αυτό που επιχειρείται από το υπουργείο, είναι η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το σύλλογο διδασκόντων προς το διευθυντή. Η εντολή προς τους διευθυντές να συγκροτήσουν ομάδες είναι παράνομη και προδήλως αντισυνταγματική καθόσον:  α. με τις ως ανω εκτειθέμενες ισχύουσες ειδικές διατάξεις, η συγκρότηση ομάδων  είναι αποκλειστική ευθύνη του συλλόγου διδασκόντων και όχι του διευθυντού, καθ΄ερμηνεία του καθηκοντολογίου, που επιχειρεί η επίδικη εγκύκλιος. Σε συμμόρφωση με τη γενική αρχή του δικαίου ότι ο ειδικός κανόνας δικαίου υπερισχύει του γενικού, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του κοινού δικαίου, εφόσον παρέχεται (γεγονός αναμφισβήτητο στην κρινόμενη υπόθεση) μείζον έννομη προστασία με τις διατάξεις του ως άνω νόμου , καθόσον οι ως άνω ειδικές διατάξεις, υπερισχύουν  της γενικής διάταξης, που επικαλείται η εγκύκλιος. Βύμφωνα  με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών και της νομιμότητας που πρέπει να διέπουν τις πράξεις της διοίκησης, για να μεταφερθεί η αρμοδιότητα ενός οργάνου σε άλλο, θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη νομοθετική ρύθμιση και δεν αρκεί βέβαια σε καμία περίπτωση μία εγκύκλιος. Σύμφωνα με 522/1983 γνωμοδότηση του ΝΣΚ « οι εγκύκλιοι δεν θέτουν κανόνες δικαίου, αλλά αποτελούν οδηγίες των ιεραρχικά προϊσταμένων (Υπουργών, γενικών γραμματέων Υπουργών, Νομαρχών κλπ.), περί της ορθής ερμηνείας των κειμένων διατάξεων και του ορθότερου τρόπου ασκήσεως των καθηκόντων των υφισταμένων οργάνων, η ισχύς των οποίων περιορίζεται εντός των πλαισίων της διοίκησης . Συνεπώς δεν μπορεί η εγκύκλιος να δημιουργήσει «αρμοδιότητα» ενός διοικητικού οργάνου υπό  τη νομική έννοια του όρου, δηλαδή έννομη ικανότητα του οργάνου να εκδίδει διοικητικές πράξεις ή να συμβάλλει στην έκδοση αυτών. Γιατί ο καθορισμός ή  η τροποποίηση των αρμοδιοτήτων των διοικητικών οργάνων μόνον δια νόμου (υπό ουσιαστική έννοια) μπορεί να γίνει».
Καθίσταται προφανές ότι η  44375/Γ1/24-3-2012 εγκύκλιος του ΥΠΑΙΘ είναι προδήλως αντισυνταγματική και παράνομη. Σύμφωνα με το άρθρο 25 ΥΚ «1.. 2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.
3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Οταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. …..». Ειδικότερα, όταν το περιεχόμενο της διαταγής αντιστρατεύεται σε ρητές και σαφείς διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ο υπάλληλος μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της διαταγής, υποχρεούμενος πάντως να αναφέρει πάραυτα την άρνηση του αυτή και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται (ΣτΕ 1506/1987,ΣτΕ168/1993,ΕφΔιοικ.Λαρ 30/2010).

Κατά συνέπεια όλων των παραπάνω, 1. Οι σύλλογοι διδασκόντων, στη συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση ομάδων εργασίας, διατυπώνουν στο σχετικό πρακτικό συνεδρίασης που θα συνταχθεί, την τεκμηριωμένη άποψή τους περί μη συμμετοχής στις ομάδες εργασίας δεδομένης α. της μη υποχρέωσής μας συμμετοχής σε αυτές, όπως σε προηγούμενο σημείωμα έχουμε τεκμηριώσει, και στην συνέχεια επίσης η ΔΟΕ με γνωμοδότηση νομικού συμβούλου και β. της παρανομίας των δύο προηγούμενων εγκυκλίων που προηγήθηκαν32773/Γ1/6-3-2014 και 190089/Γ1/10.12.2013 η  μέχρι σήμερα  θέση μας για τη μη συμμετοχή μας στη συγκρότηση των ομάδων εργασίας,   παραμένει σταθερή και καταγράφεται τεκμηριωμένη στο πρακτικό συνεδρίασης του συλλόγου με θέμα ημερήσιας διάταξης την συγκρότηση ομάδων εργασίας και αποτελεί απόφαση του συλλόγου, ομόφωνη ή κατά πλειοψηφία.
2. Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, οι οποίοι εντέλλονται ήδη να εφαρμόσουν προδήλως αντισυνταγματικές και παράνομες διαταγές του Υπουργείου, οφείλουν να εφαρμόσουν όσα ορίζονται στο άρθρο 25 παρ, 3 του ΥΚ,  να υποβάλλουν σχετική αναφορά προς τον προϊστάμενό τους και να περιμένουν την εφαρμογή του άρθρου 25 και από το Υπουργείο.
3. Στην αντίθετη περίπτωση, και μόνο μετά  την αποτύπωση στο πρακτικό της τεκμηριωμένης άρνησης του συλλόγου διδασκόντων να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας, ο διευθυντής σχολικής μονάδας κατά την επίδικη τρίτη εγκύκλιο του Υπουργείου, μπορεί να προχωρήσει  μόνος του στην συγκρότηση ομάδων εργασίας κατ΄ εντολή του, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη, οφείλει δε να καταγράψει τις αποφάσεις του στο βιβλίο πράξεων του διευθυντή, διαφορετικά η πράξη του δεν υφίσταται.
4. Στην συνέχεια ο διευθυντής οφείλει να επιδώσει απόσπασμα της πράξης του πρωτοκολλημένο στον κάθε εκπαιδευτικό που όρισε ξεχωριστά.
5.  Οι εκπαιδευτικοί που θα παραλάβουν τον ορισμό τους σε ομάδα εργασίας, με τον παραπάνω τρόπο, υπογράφουν την πράξη επίδοσης με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός τους, στην συνέχεια δε υποβάλλουν την κατά την κρίση τους προβλεπόμενη τεκμηριωμένη αναφορά του άρθρου 25 ΥΚ.

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, τα νομικά επιχειρήματα δεν είναι παρά ένα εργαλείο αποκατάστασης της νομιμότητας σ αυτή τη χώρα, που μόνον αν αγωνιστούμε  συλλογικά και  κινηματικά σε όλα τα επίπεδα μπορεί να επανέλθει.  Το υπουργείο οφείλει άμεσα να προχωρήσει στην ανάκληση των παράνομων εντολών του, που διαλύει  με ακόμη γρηγορότερους ρυθμούς την εκπαιδευτική κοινότητα και άρα το δημόσιο σχολείο.
Η συλλογική αντίστασή μας σε οτιδήποτε προσβάλλει τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και το ΣΥΝΤΑΓΜΑ  της χώρας στο οποίο ορκιστήκαμε, είναι και το συλλογικό  καθήκον μας.

ΣΥΝΤΑΓΜΑ, άρθρο 120 «… 4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

ΒΟΥΛΑ Ε. ΦΙΡΙΠΗ, εκπαιδευτικός νομικός mail parfir96@yahoo.gr
ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΠΥΣΔΕ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,

 εκπρ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου